Navamindradhiraj University Library

Refine your search

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การพยาบาล

สินีนาฏ หงษ์ระนัย. - บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ 2563 - 248 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 3 Place hold
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. - บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, กรุงเทพฯ 2564 - ก-ฌ, 273 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 2 Place hold
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์:จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

- โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ : 2564 - xiv, 520 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 2 Place hold
คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก /

- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : 2563 - 411 หน้า.

Item type General Book Checkouts: 2 Place hold
การพยาบาลสูติศาสตร์ :

- สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : 2563 - 6, 152 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 2 Place hold
การพยาบาลผู้สูงอายุ :

วณิชา พึ่งชมภู. - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ : 2563 - ก-จ, 154 หน้า.

Item type General Book Checkouts: 2 Place hold
โรคที่เกิดจากความเจริญยุคใหม่ :

กรุณี ขวัญบุญจัน. - บริษัท ฮั่วน้ำพริ้นติ้ง จำกัด, [กรุงเทพฯ] : 2563 - viii, 169 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 2 Place hold
การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา :

มณี อาภานันทิกุล. - โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ 2563 - ix, 284 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 1 Place hold
นโยบายสุขภาพ: กระบวนการ และการวิเคราะห์

กุลวดี อภิชาติบุตร. - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ : 2563 - 128 หน้า :

Item type General Book Checkouts: 1 Place hold
การดูแลผู้สูงอายุ: สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

สุภาภรณ์ สุดหนองบัว, - 218 หน้า : 26 ซม

Item type General Book Checkouts: 1 Place hold
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300