Purchase suggestions

Your purchase suggestions
Summary Suggested on Note Suggested for Managed by Status

แอ๊ด, - แฮปปี้ บานานา, บจก. - Book

13/12/2021 Note: - Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 10/06/2022 Status: Suggestion declined (หนังสือไม่มีจำหน่าย)

Yuna, - ซีเอ็ดยูเคชั่น - Book

07/02/2022 Note: - Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 10/06/2022 Status: Accepted by the library (จัดซื้อสำเร็จอยู่ใน ฐานCu ELibrary)

สมยศ เชื้อไทย, - วิญญูชน (โรงพิมพ์เดือนตุลา) - Book

22/04/2022 Note: เป็นตำราหลักของวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร ศศ.บ. (การบริหารจัดการเมือง) Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 21/07/2022 Status: Accepted by the library (จัดซื้อสำเร็จมีให้บริการในห้องสมุด)

ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล, - ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ตำราเภสัชศาสตร์ - Book

02/03/2023 Note: เล่มที่มีอยู่ในห้องสมุดเป็นเล่มเก่า พิมพ์ครั้งที่ 11 เล่มที่แนะนำเป็นเล่มที่พิมพ์ครั้งที่ 12 ปี 2561 อ.ที่ภาควิชาสาธารณสุขฯค่อนข้างให้ความสนใจและอยากอ่านเล่มนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 02/06/2023 Status: Accepted by the library (มีให้บริการในห้องสมุด)

OpenDurian, - Open durian - Book

27/11/2023 Note: - Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 09/01/2024 Status: Requested (ACCEPTED: Bestseller )

รพินทรนาถ ฐากูล, - ภารตะ - Book

08/01/2024 Note: - Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 09/01/2024 Status: Requested (ACCEPTED: Bestseller )

Kami Garcia & Margaret Stohl, , นิยายแฟนตาซี - Fiction

18/01/2024 Note: อยากอ่านมากค่ะเรื่องนี้ Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: ฐิตา ธุวการย์มีกิจ - 29/01/2024 Status: Requested (ACCEPTED: Bestseller )

Baskar, C.; , - Springer Nature - Book

18/03/2024 Note: - Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 25/04/2024 Status: Requested (อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ (งบปี68))

วินนี่, - Springbooks - Book

23/04/2024 Note: - Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 25/04/2024 Status: Requested ((อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ งบปี68))

Dee Wood Harper and Kelly Frailing, - 2015, - Book

21/05/2024 Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 30/05/2024 Status: Requested (อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ งบปี68)

กิตติศักดิ์ คงคา, - 13357 publishing - Book

12/06/2024 Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 12/06/2024 Status: Requested (((อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ งบปี68)))

ณารา, - พิมพ์คำ - Book

12/06/2024 Suggested for: Kuakarun Nursing Library Managed by: นางสาว กนกวรรณ แสนสุข - 12/06/2024 Status: Requested (เป็นรายการที่จัดซื้อในปี 67 รอหนังสือมา)