ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ

วรยา มณีลังกา

ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ วรยา มณีลังกา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2550 - 210 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9748003597


ทันตกรรมบูรณะ
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตวัสดุ

WU 300 / ว237ค