ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา =

ละเอียด ภักดีจิตต์

ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา = Relationship between hope and coping behaviors in cancer patients undergoing radiotherapy/ เอียด ภักดีจิตต์ - เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม๋ , 2535 - ก-ฎ,84 หน้า :

วิทยานิพนธ์(พย.ม(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วิทยานิพนธ์
มะเร็ง, การรักษาด้วยรังสี--วิจัย

ว QZ 18 / ล6ค