การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Preparing for Death Among People Living with HIV

อุทยา นาคเจริญ

การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Preparing for Death Among People Living with HIV อุทยา นาคเจริญ - เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 - ก-ญ, 86 หน้า 30 ซม.

วิทยานิพนธ์(พย.ม(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์
เอชไอวี--การติดเชื้อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--เชียงใหม่
โรคเอดส์--เชียงใหม่
โรคเอดส์--ผู้ป่วย--เชียงใหม่

วพ WC 503 / อ823ก