สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น.

วรรณิตา วรกิจพูนผล,

สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564. - 87 หน้า : ภาพประกอบ.

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ -- การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก -- การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล -- การพยาบาลทารกเมื่อแรกเกิด -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางเดินอาหาร -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อ -- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยา -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางนีโอพลาสม -- การพยาบาลเด็กป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหนึ่งในแปดของวิชาที่มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล นอกจากนี้การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่นก็เป็นหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงถือเป็นวิชาหลักที่มีความ สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทุกสถาบัน


9786163985392


การพยาบาลเด็ก

Share this title: