กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น /

พรรณรัตน์ โสธรประภากร.

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น / พรรณรัตน์ โสธรประภากร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 - x, 213 หน้า : ภาพประกอบ. - Public law series .

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น --- กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่น --- หลักการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ -- ประเภทขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง --- กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --- อำนาจหน้าที่ของเทศบาล --- อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล --- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด --- อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร --- อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา --- กำเนิดและแนวคิดทฤษฎีในการปกครองส่วนท้องถิ่น --- แนวคิดทฤษฎีและหลักในการปกครองส่วนท้องถิ่น --- ความหมายและพัฒนาการการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย --- วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการปกครองส่วนท้องถิ่น --- องค์ประกอบที่ใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่น --- การบริหารเทศบาล --- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล --- ผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย --- หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ --- อำนาจปกครองที่เทศบาลมีอยู่ตามกฎหมาย --- หนเาที่ของเทศบาล --- การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบล --- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส่วนตำบล --- ผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการบริหารและดำเนินการตามกฎหมาย --- หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติการจัดตั้งสภาตำบลและองค์การบริหารส่ววนตำบล --- หลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจปกครอง --- อำนาจปกครองตามกฎหมาย --- การบริหารราชการองค์การส่วนจังหวัด --- การบริหารราชการขององค์การส่วนจังหวัด --- กฎหมายบัญญัติให้อำนาจหน้าที่หลักเกณฑ์ --- กฎหมายแต่ละฉบับให้อำนาจไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้อำนาจ --- หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด --- อำนาจปกครองตามกฎหมาย --- หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด --- การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร --- กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่และหลักเกณฑ์ต่างๆ แก่กรุงเทพมหานคร --- ผู้ใช้อำนาจของกรุงเทพมหานคร --- การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ --- อำนาจปกครองของกรุงเทพมหานคร --- หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร --- การบริหารราชการเมืองพัทยา --- การบริหารราชการเมืองพัทยาต้องที่กฎหมายบัญญัติอำนาจหน้าที่หลักเกณฑ์ในการบริหาราชการ --- ผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายของเมืองพัทยา --- หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเมืองพัทยา --- อำนาจปกครองเมืองพัทยา --- หน้าที่เมืองพัทยา --- การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --- การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล --- การเงินการคลังของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล --- การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด --- การเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร --- การเงินการคลังของเมืองพัทยา --- วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --- การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --- การกำกับดูแลเทศบาล --- การกำกับดูแลสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล --- การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด --- การกำกับดูแลกรุงเทพมหานคร --- การกำกับดูแลเมืองพัทยา

9789742037581 9742037582


การปกครองท้องถิ่น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

KPT2920 / พ443 2562