ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น :

ดวงใจ วัฒนสินธุ์.

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care / Adolescent depression : basic concepts and nursing care ดวงใจ วัฒนสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 - ก-ซ, 256 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 วัยรุ่นกับภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น -- บทที่ 3 การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น -- บทที่ 4 แนวคิดทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น --บทที่ 5 การบำบัดรักษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 6 บทบาทและกระบวนการพยาบาลสำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 7 การประเมินภาวะสุขภาพวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 8 การพยาบาลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า.

9786165868280 6165868282


ความซึมเศร้า.
โรคซึมเศร้า--การพยาบาล.
วัยรุ่น.
ซึมเศร้า.
เด็กวัยรุ่น.

WS463 / ด529 2564

Share this title: