เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

สมศักดิ์ นวลแก้ว.

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ Applied Thai traditional pharmacy Applied Thai traditional pharmacy - ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 - 482 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ประวัติการแพทย์แผนไทย --- ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์แผนไทย --- หลักเภสัชกรรมแผนไทย 4 ประการ --- เภสัชวัตถุ: ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ --- เภสัชวัตถุ: การแบ่งประเภทสมุนไพร --- รสยาและสรรพคุณ --- สารเคมีในสมุนไพร --- สรพพคุณเภสัช: แบ่งตามสรรพคุณเด่น --- คณาเภสัช --- การสะตุ การประสะ และการฆ่าฤทธิ์ สมุนไพร --- การวิเคราะห์และการตั้งตำรับยาแพทย์ไทย --- เภสัชกรรม --- การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิดภัณฑ์ยาแผนไทย --- ตัวอย่างตำรับยาแผนไทย

ในระยะเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมา มีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและวิธีการผลิตยาใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ผู้เขียนได้นำความรู้ทางเภสัชกรรมแผนไทยมาเรียบเรียงใหม่ โดยเพิ่มเติมข้อมูลที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากอดีต โดยเฉพาะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความกระจ่างมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจศึกษางานด้านเภสัชกรรมแผนไทย สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทยได้ง่ายขึ้น และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

9789741960569 9741960565


สมุนไพร--ไทย.
ตำรับยา--ไทย.
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย.
เภสัชกรรม--ไทย.
ตำรับยาไทย.

QV770.JT3 / ส456 2563

Share this title: