การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด /

นวลจันทร์ ใจอารีย์.

การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด / นวลจันทร์ ใจอารีย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 132 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนสนุบสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558.

การดูแลสตรีก่อนการตั้งครรภ์ด้วยการบูรณการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- การดูแลสตรีขณะตั้งครรภ์ด้วยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- การดูแลสตรีระยะคลอดด้วยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- การดูแลสตรีหลังคลอดด้วยด้วยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน -- บทบาทผดุงครรภ์แผนไทยและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์แผนไทย.

9786163143877 6163143876


การแพทย์แผนโบราณ--ไทย.
สตรีมีครรภ์--สุขภาพและอนามัย.
การดูแลภายหลังคลอด.
สมุนไพร--ไทย.

การดูแลหลังคลอด การทำคลอด

WB50.JT3 / น552 2561