ตำราการนวดไทย เล่ม 1 /

ยงศักดิ์ ตันติปิฎก ผู้เรียบเรียง

ตำราการนวดไทย เล่ม 1 / Textbook of Thai massage volume 1 ยงศักดิ์ ตันติปิฎก - พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงแก้ไข - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2559. - 572 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

ประวัติและพัฒนาการของการนวดไทย -- องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้การนวดไทย -- จริยธรรมแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย -- กฎหมายกับวิชาชีพการนวดไทย -- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย -- ศิลปการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 95 ท่า -- การนวดไทยบำบัด 1 -- การบันทึกเวชปฏิบัติการนวดไทย -- เส้นประธานสิบ

9786169136743


การนวด
การบำบัดด้วยการนวด
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย
หมอนวด
กายวิภาคศาสตร์

WB 537 / ย128ต 2559

Share this title: