รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช = Relationship between Academic, Achievement, Learning Behavior, Learning Environment and Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Bachelor of Nursing Sciences, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University

สมใจ วินิจกุล

รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการเรียน กับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้่อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช = Relationship between Academic, Achievement, Learning Behavior, Learning Environment and Competencies based on Thai Qualification Framework for Higher Education of Nursing Students in Bachelor of Nursing Sciences, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University สมใจ วินิจกุล ,อรุณี เฮงยศมาก, เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, วัลยา ตูพานิช - กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2557 - 102 หน้า; 29 ซม.

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากงบประมาณปี 2557


สภาพแวดล้อม--สถาบันการศึกษา--วิจัย
วิจัย
นักศึกษาพยาบาล--สภาพแวดล้อม--วิจัย
ผลงานการวิจัยของอาจารย์--คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ว WY 19 / ร451

Share this title: