พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552 - 287 หน้า; 21 ซม.

9786161102005


การแพทย์แผนโบราณ --ไทย--พจนานุกรม
การแพทย์แผนไทย--พจนานุกรม
เภสัชกรรม--พจนานุกรม

อ W 13 / พ174

Share this title: