จิตวิทยาการเรียนรู้

สิริอร วิชชาวุธ

จิตวิทยาการเรียนรู้ สิริอร วิชชาวุธ - กรงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 - 303 หน้า: ภาพประกอบ; 26 ซม.

978616739865


การเรียนรู้--ทฤษฎี
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)

BF 318 / ส732จ