000 04252nam a22003017a 4500
003 TH-BaNU
005 20221213095606.0
008 220810b2564 th ||||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9786163985392
040 _aTH-BaNU
100 _aวรรณิตา วรกิจพูนผล,
_eผู้แต่ง.
245 _aสรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _a[เชียงใหม่] :
_bมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
_c2564.
300 _a87 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 _aการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ -- การส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก -- การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล -- การพยาบาลทารกเมื่อแรกเกิด -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางเดินอาหาร -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อ -- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยา -- การพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาทางนีโอพลาสม -- การพยาบาลเด็กป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ
520 _aการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหนึ่งในแปดของวิชาที่มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล นอกจากนี้การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่นก็เป็นหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงถือเป็นวิชาหลักที่มีความ สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทุกสถาบัน
650 _aการพยาบาลเด็ก
700 _aณัฐพร ออนตะไคร้,
_eผู้แต่งร่วม.
700 _aนันทรัตน์ มาตยาบุญ,
_eผู้แต่งร่วม.
700 _aสุวิมล ดรุณรัศมี,
_eผู้แต่งร่วม.
700 _aศิรินทิพย์ ภูวยานนท์,
_eผู้แต่งร่วม.
700 _aพัชรี วรกิจพูนผล,
_eบรรณาธิการ
850 _aKCNL
856 _uhttps://elibrary-nmulib.cu-elibrary.com/rent/detail/21c7019b-e10c-491b-80b2-39e0e7c945fe
_yCU e-Library
942 _2nlm
_cEBK
998 _cthita
999 _c36535
_d36535