000 02712nam a2200349Ia 4500
999 _c35814
_d35814
001 on1285667317
003 OCoLC
005 20220902191208.0
007 ta
008 211122s2021 th a 000 0 tha d
020 _a9786165868280
020 _a6165868282
035 _a(OCoLC)1285667317
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTH-BaNU
060 _aWS463
_bด529 2564
100 0 _9780645
_aดวงใจ วัฒนสินธุ์.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น :
_bแนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care /
_cดวงใจ วัฒนสินธุ์.
246 1 1 _aAdolescent depression :
_bbasic concepts and nursing care
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aเชียงใหม่ :
_bหจก. วนิดาการพิมพ์,
_c2564
300 _aก-ซ, 256 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aบทที่ 1 วัยรุ่นกับภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น -- บทที่ 3 การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น -- บทที่ 4 แนวคิดทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น --บทที่ 5 การบำบัดรักษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 6 บทบาทและกระบวนการพยาบาลสำหรับวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 7 การประเมินภาวะสุขภาพวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า -- บทที่ 8 การพยาบาลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า.
650 4 _9158001
_aความซึมเศร้า.
_6880-05
650 4 _9659896
_aโรคซึมเศร้า
_xการพยาบาล.
_6880-06
650 4 _921069
_aวัยรุ่น.
_6880-07
650 z _aซึมเศร้า.
650 z _aเด็กวัยรุ่น.
850 _aKCNL
942 _2nlm
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
998 _cnuch