000 01888nam a2200277 a 4500
008 160819 2558 tha tha
020 _a9786164061026
040 _aTH-BaNU
060 4 _aWA 465
_bส781ก
_d2558
100 1 _aสุเทพ เรืองวิเศษ
245 0 0 _aการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านเคมี = Chemical health risk assessment
_cสุเทพ เรืองวิเศษ
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2558
300 _a501 หน้า:
_bภาพประกอบ;
_c26ซม
650 4 _aการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
650 4 _aความเสี่ยง
650 4 _aสารเคมี
_xผลกระทบทางสรีรวิทยา
650 4 _aอาชีวอนามัย
850 _aKCNL
942 _cGB
_02
997 _dKCNL:Main:0001-2776
998 _ckit
_e20160819
_mkit
999 _c12034
_d12034