000 01983nam a2200253 a 4500
008 140821 2555 tha tha
040 _aTH-BaNU
060 4 _aว TR 897.7
_bธ454ร
_d2555
100 1 _aธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ
245 0 0 _aรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ = Development of e-Learning on Information Technology Course Kuakarun Faculty of Nursing
_cธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ
260 3 _aกรุงเทพฯ:
_bคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช,
_c2555
300 _a60 หน้า
_c26 ซม.
500 _aโครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากงบประมาณปี 2555 เลขที่โครงการ คว 8/55
650 4 _aการเรียนการสอนผ่านเว็บ
_xวิจัย
650 4 _aคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
_xวิจัย
650 4 _aเทคโนโลยีทางการศึกษา
_xคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
_xวิจัย
650 4 _aเทคโนโลยีสารสนเทศ
_xคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
_xวิจัย
650 4 _aผลงานการวิจัยของอาจารย์
_xคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
650 4 _ae-Learning
850 _aKCNL
942 _cRSH
_02
997 _dKCNL:Main:0001-1906
998 _ckit
_e20140821
_mkit
_u20161203
999 _c11165
_d11165