000 01912nam a2200265 a 4500
008 131122 2555 tha tha
040 _aTH-BaNU
060 4 _aว WT 20
_bส255ร
_d2555
100 1 _aสมบัติ ริยาพันธ์
245 0 0 _aรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร = The Study of geriatric depression in Dusit District Community, Bangkok Metropolitan
_cสมบัติ ริยาพันธ์ และนิยาดา ภู่อนุสาสน์
260 3 _aกรุงเทพฯ:
_bคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร,
_c2555
300 _a79 หน้า
_c26 ซม.
500 _aทุนสนับสนุนจากงบประมาณปี 2554/2555
650 4 _aวิจัย
650 4 _aความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
_xวิจัย
650 4 _aผู้สูงอายุ
_xในชุมชน
_xวิจัย
650 4 _aผู้สูงอายุ
_xจิตวิทยา
700 1 _aนิยาดา ภู่อนุสาสน์
710 0 _aคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
850 _aKCNL
856 _uhttp://58.97.116.117/Multim/book/sombat-niyada.pdf
_yFull text
942 _cRSH
_010
997 _dKCNL:Main:0001-1682
998 _ckit
_e20131122
_mkit
_u20140221
999 _c10941
_d10941