วิทยานิพนธ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=58 RSS feed for public list วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น 105 เรื่อง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30567 Rate of return of pharmacy services in fiscal year 1998 at Vajira hospital/ by Apinun, Wongmetta https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27433 Self-esteem, concern, and quality of life of mothers with HIV infection/ by Apiwannee Wanthong https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27434 The Effectiveness of a health education program on iron deficiency anemia prevention among pregnant women attending at B/ by Areeya Jirathananuwat https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27591 The study of health-promoting behaviors of essential hypertensive patients/ by Arunee Hengyotmark https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27430 The Effectiveness of a health education program on self-care among cerebrovascular patients at BMA medical college and V/ by Bang-Orn Tangvirojtham https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27435 A comparison of value of life, TB control concerns by using treatment and compliance behaviors between TB patients with and without AIDS by Burinee Bunmeepipit https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32377 Insomnia experience, management strategie, and outcome in ESRD patients undergoing emodialysis/ by Doungchit Modjod https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28772 Hypoperfusion management of injured patients with haemorrhagic shock at the emergency room : Evidence-based nursing/ by Duangpon thepmanee https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30599 Perception of menopausal symptoms impact and symptom management of menopausal women/ by Lakana sriboonwong https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27592 Perceptions of patients with coronary artery disease undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty by Nonglak Tongin https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4999 The study of symptom exeriences, symptom outcomes and symptom management strategies of patients with acute/ by Patiporn, Boonyapatkul https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27431 The study of comunity and household's allocate resource for child health status a case study in Sikhiu District/ by Siriwan Grisurapong https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27429 Job satisfaction among pharmacy personnel under bangkok metropolitan/ by Suntaree Watcharadamrongkun https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28636 Alteration of 5-HT2 serotonin receptor in analgesic-induced headache sufferers/ by Supaporn, Puangniyom https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27432 The socio-economic and maternal nutrition as relating to birth weight of thai infants/ by Viparat Areekoonchai https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28330 the development of clinical nursing practice guideline for preparation of family in dealing with crises in .../ by Wannapa kenwong https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27761 พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ ณ คลินิกวางแผนครอบครัว วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล/ by กชกร ไพรัตน์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28438 ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อภาวะเครียด ความวิตกกังวล และพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด ใน ไอ.ซี.ยู ของผู้ป่วย.../ by กนกพร สุคำวัง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28483 การดูแลความสะอาดช่องปากในผู้ป่วยวิกฤตเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์/ by กนกพรรณ งามมุข https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30563 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการผ่อนคลายความเครียดของพยาบาลในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล/ by กอบกุล ตันติรถานนท์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27017 รูปแบบและความคิดเห็นของผู้บริหารงานส่งเสริมสุขภาพต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพ ตามกรอบแนวคิด.../ by กัญญมน รุ่งเรืองธัญญา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28441 การเปรียบเทียบผลการควบคุมตนเองและการใช้แรงเสริมทางสังคมที่มีต่อความกลัวในการพูดหน้าชั้นเรียนของนักเรียน ม.2/ by กัณจะนา พุ่มมาลา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28764 การศึกษาความเศร้าโศกและความต้องการการดูแลของมารดาที่สูญเสียบุตรจากการแท้งเอง/ by กันยรักษ์ เงยเจริญ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27425 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงงานของพยาบาลในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร/ by กาญจนา พูลแก้ว https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28341 ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข/ by กาญจนา สันติพัฒนาชัย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27581 การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลรัฐ กระทรวงสาธารณสุข/ by กานดา เลาหศิลป์สมจิตร์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29569 การให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า:การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์/ by กิตติญาภรณ์ พันวิไล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31747 รูปแบบที่พึงประสงค์ในการให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน.../ by กุสุมา ศรียากูล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28338 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม = The Development of Competency Assessment Scale of Staff Nurses in Obstetric and Gynecological Operating Room by ขนิษฐา แสงไตรรัตน์นุกูล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7945 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล by ขวัญใจ มอนไธสง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32736 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย ต่อการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ : ศึกษากรณีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม./ by ขันทอง สาสนกุล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28340 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อโรคเอดส์ ของนักเรียน ม.ปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานคร/ by คงพร คงชาตรี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28766 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยสูงอายุ/ by จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27440 การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในพยาบาลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร/ by จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27764 การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของสตรีที่มีโคลอสโตมีชนิดถาวร/ by จรินทร สมภู่ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27416 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์/ by จันทนา จินาวงศ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29572 สุขภาพจิตของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร/ by จันทนา สุวรรณอาสน์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28765 ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วนต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความพึงพอใจในงานของพยาบาล/ by จันทรา จินดา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28771 อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคม ต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดา ในมารดาที่ทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองและได้รับการส่องไฟ by จันทรา ว่องวัฒนกูล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32375 สุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร/ by จันทิมา จารณศรี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28769 การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร/ by จารุพร แสงเปา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28762 ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี/ by จำเนียร ใหม่ปิยะ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28626 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ by จิตรวดี สุทธิอาภา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28624 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การกับผลผลิตของงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ.../ by จินดา รัตนะจำเริญ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29573 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีการปรับตัวของรอยในมารดาวัยรุ่น วพบ. by จินตนา ศิริศักดิ์วุฒิกร https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32362 ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/ by จิระทวี สมบูรณ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30960 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เชาวน์อารมณ์ กับพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล/ by จุฑารัตน์ กมลศรีจักร https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26768 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับ ม.3 ในจังหวัดมหาสารคราม/ by ชาญยุทธ แฝงสาเคน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28334 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) อ.เมือง .จ.พิจิตร/ by ชุติมา อินหัน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28331 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของพลทหารค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี/ by ญาณินท์ ศรีทรงเมือง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29053 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับชั้น ม.1 ในจังหวัดร้อยเอ็ด/ by ณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28332 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/ by ดลฤทัย บุญชู https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31227 บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิค โรงพยาบาลตติยภูมิ/ by ทัศนี สงกา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27759 ผลของการล้างมือก่อนการผ่าตัดต่อจำนวนนิคมและชนิดของแบคทีเรีย/ by ทัศนีย์ ทองประทีป https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27047 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร/ by ทัศนีย์ ทองมาก https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27042 การศึกษาความชุกของการไม่มาฝากครรภ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มาฝากครรภ์ของมารดาที่คลอดบุตรในโรงพยาบาล กทม./ by ทัศนีย์ หลำเนียม https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29760 ต้นทุนกิจกรรมบริการของหน่วยสวนหัวใจโรงพยาบาลในสังกัด กทม./ by ทิพทิยา เกาะประเสริฐ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28628 การศึกษาความต้องการพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก/ by ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29011 A Survey of sleep quality in adult burn patients by นภาพร สุบงกช https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32367 ผลการจูงใจญาติต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะพักฟื้น/ by นภาภรณ์ แก้วกรรณ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27067 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม./ by นันท์นภัส หงษ์เวียงจันทร์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28629 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน by นิพาพร ภิญโญศรี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32374 การได้รับและการใช้สิทธิผู้ป่วยศึกษาเฉพาะผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัด/ by นิภรณ์ สัณหจริยา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27048 ผลของการพยาบาลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ในผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยการตัดเต้านม/ by นิภา อัศวเพิ่มพูนผล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28342 พฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน วพบ./ by นุชลี ศรีเมือง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27420 บทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ/ by บุหลัน ทองกลีบ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28985 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น/ by ประภัสศรี ชาวงษ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29009 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี/ by ประเทือง คำภานันท์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28436 ผลของกลุ่มบำบัดตามแนวคิดของซาเทียร์ต่อความเติบโตภายในตนของผู้ติดยาเสพติด/ by ปราณีพร บุญเรือง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29102 การมีส่วนร่วมในงานของพยาบาล การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลตากสิน.../ by ปรียาภรณ์ หรือเจริญ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29570 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ/ by ปรีย์หทัย หงษ์ชูเกียรติ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27763 การศึกษาสมรรถภาพของพยาบาลออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลตติยภูมิ/ by ปิยธิดา อยู่สุข https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27765 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือนในกรุงเทพมหานคร/ by ปิยมาภรณ์ นิ่มสุวรรณ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27419 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการมารับบริการทางการแพทย์ของประชาชนที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลในสังกัด/ by ปิยรัตน์ พรรณรังษี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27437 พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเต้านมของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดส/ by พจนา โล่กันภัย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26761 การศึกษาภาวะเครียด และพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดของผู้ป่วยแผลไหม้/ by พรรณี ชัยโพธิ์ศรี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29288 บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จใพระนครศรีอยุธยา/ by พระมหาสัญญา ธรรมสุนา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27593 ผลของการใช้ผ้ารัดรอบอกต่อการขยายตัวของปอดและความพึงพอใจของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด/ by พวงผกา กรีทอง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27427 ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจความเชี่ยวชาญ ความเชื่ออำนาจภายในตน ภูมิหลังกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์/ by พัชนี เอมะนาวิน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30194 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยใช้เกมเป็นสื่อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน/ by พัชรี ประไพพิณ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29445 สุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ by พัชรี ศรีสังข์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32364 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาครรภ์แรกในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด / by ภาริดา ตันตระกูล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30831 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและญาติมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันภาวะท้องผูกของผู้สูงอายุ/ by ภีรพร ด่านธีระภากุล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27417 องค์กรพัฒนาสตรี การรณรงค์เพื่อความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและการเมือง/ by รักชนก ตันติวัชโรทัย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27439 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของหน่วยงานห้องตกแต่งบาดแผล แผนกผู้ป่วยนอก วพบ./ by รักชนก บุษยะจารุ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27997 กิจกรรมทางกายและภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ วพบ. by รัชดาวรรณ ลิมาชาน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32376 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน วพบ./ by รัสวดี บุษยะจารุ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28016 การศึกษากฏหมายกับปัญหาผู้ป่วยลักลอบทำแท้ง/ by ลักษณา สิริเวชประเสริฐ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27415 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานวิชาการของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร/ by ลัดดาวัลย์ ยังเฟื่องมนต์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27441 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ/ by ลัดดาวัลย์ อ้นเมฆ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28627 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์/ by ลัดดาศรี ไทยจงรักษ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27059 ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยในที่มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร/ by วนิดา ไชยธวัช https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27421 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้พฤติกรรมทารก สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในมารดาวัยรุ่นหลังคล/ by วัจมัย สุขวนวัฒน์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27423 ผลของการส่งเสริมมารดาให้มีส่วนร่วมในการให้นมบุตรคลอดก่อนกำหนด ขณะบุตรอยู่โรงพยาบาล ต่อความพึงพอใจของมารดาและระยะเวลาในกา/ by วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27424 การศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการเกี่ยวกับการบริหารงานหอผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลศูนย์/ by วันเพ็ญ อาจฤทธิรงค์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29010 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี/ by วาทินา ทาตายุ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28625 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมของคลินิคกับการปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือน/ by วาทินี ผ่องอำไพ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26759 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ by วารุณี สันป่าแก้ว https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31460 การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร/ by วารุณี แจ่มกระจาย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27043 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไขมัน.../ by วิมล นิติวรางกูร https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28435 โรคเบาหวานในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย/ by วิไล วิวัฒน์ชาญกิจ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27061 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล/ by วิไลพร มณีพันธ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29287 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อบทบาทของพยาบาลในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ/ by ศรีวรรณ วงศ์เจริญ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27443 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ขย้อน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวชกรรม/ by ศศิสกุล จันทรศรี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29355 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงอายุตำกว่า/ by ศิริธร ยิ่งเรงเริง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28440 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร by ศิรินา เมืองแสน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32365 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงผลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพยาบาล/ by ศิริพร คล้ายทิม https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27760 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่ว/ by ศิริวรรณ หม่อมพ่อนุช https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28337 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การใช้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก/ by ศุภลักษณ์ ฟักคำ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28623 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขาดการตอบสนองความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ในผู้สูงอายุ/ by สมจินต์ โฉมวัฒนะชัย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28770 เปรียบเทียบผลของการใช้นอร์มัลซาไลน์กับสารละลายกับสารละลายเฮพารินในการหล่อเข็มฉีดยาชนิดล็อค ต่อการเกิดลิ่มเลือดและภาวะ.../ by สมพร ยาเภา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29101 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเครือคาทอลิก/ by สมศรี บุญอรุณรักษา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28763 พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของนักเรียนในโรงเรียนเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร/ by สว่างเดือน สวัสดี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29444 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดนนทบุรี/ by สิรภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28335 สุขภาพจิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่คลินิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์/ by สิรินุช เกื้อกูล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28761 การป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสำลักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์/ by สิริพร ศรีวิลัย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30597 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งพีเอช 5 ยูเซอรินในการป้องกันผลของรังสีรักษาต่อผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ/ by สุดธิดา สันติไชยกุล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28351 ผลของการสัมผัสต่อระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดช่องท้องในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน/ by สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุบต์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27438 การปรับตัวของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และผู้สูงอายุนอกสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร/ by สุทธิพันธ์ พักสุวรรณ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28767 สุขภาพจิตของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา/ by สุธน คงคาชนะ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28768 ประสิทธิผลการให้คำปรึกษารายบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติของสตรีหลังคลอดที่ติดเชื้อเอดส์ ใน วพบ./ by สุนันทา อริยกุลนิมิตร https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28437 ปัจจัยทำนายอาการกำเริบบ่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/ by สุนันท์ ทองพรหม https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30548 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสังกัด วพบ. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร/ by สุนิสา หรือเจริญ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27436 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน จ.สระบุรี/ by สุพิชญา ทองแท้ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28339 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารีเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด/ by สุภาพร ธีระกุลชัย https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30550 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ อ.เมือง จ.อ่างทอง/ by สุภาภรณ์ เพ็งชะตา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28336 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสเตรปโตโซโตซิน/ by สุมิตรา เมืองขวา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29293 ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตจังหวัดราชบุรี/ by สุรินทร์ มีลาภล้น https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28760 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาลของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข/ by สุวิณี วิวัฒน์วานิช https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29012 สมรรถภาพพยาบาลวิชาชีพประจำห้องคลอด โรงพยาบาลทั่วไป/ by อรฐินี รูปงาม https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27762 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับบริการฝากครรภ์ของหญิงที่คลอดในสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร by อรทัย บุญเลิศ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29912 ความต้องการ การได้รับการตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยระยะประคับประคองในหอผู้ป่วยวิกฤต/ by อรวรรณ จารุภุมริน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30549 ผลของดนตรีบำบัดต่อการลดความไม่สุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร/ by อรวรรณ สมบูรณ์จันทร์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29600 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักภายหลังใส่โลหะดามกระดูก/ by อรวรรณ เฉลิมรัตน์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28814 สิทธิของผู้ป่วย/ by อัจฉรา วีระชาลี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27069 พฤติกรรมสุขภาพของหญิงวัยรุ่นขณะตั้งครรภ์ที่มารับบริการในหน่วยฝากครรภ์ แผนกสูตินรีเวชกรรม วชิรพยาบาล/ by อำพัน วิมลวัฒนา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27060 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในทัศนะของบุคคลกรวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล/ by เกษม แก้วเกียรติคุณ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27016 ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย/ by เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29099 ผลของการพยาบาลที่ส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความพึงพอใจและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย/ by เทียมใจ ศิริวัฒนกุล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27442 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เรื่องการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยขณะใช้เครื่งอช่วยหายใจโดยใช้ดนตรีบำบัด ในหอผู้ป่วยเวชบำบัด/ by เบญจมาศ จันทร์นวล https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29599 ประเด็นจริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ทัศนะนักจริยศาสตร์ตะวันตก พุทธจริยศาสตร์ และการปฏิบัติในสังคมไทย/ by เพ็ญชื่น สุวรรณวงศ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27426 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ/ by เพ็ญผกา กาญจโนภาส https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28439 บทบาทของบิดา บทบาทของมารดา การปรับตัวกับเพือน กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น/ by เพยาว์ ผลภาค https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27422 ศึกษาเปรียบเทียบการดูแลบาดแผลผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยวิธีการนั่งแช่และวิธีการสวนล้างด้วยนำยาด่างทับทิม/ by เลขา สมยืน https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27056 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด.../ by เลิศศิลป เอี่ยมพงษ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29571 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลและจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใส่ท่อช่วยหายใจ/ by เสาวนีย์ บำรุงวงษ์ https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30551 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว/ by เสาวลักษณ์ ทำมาก https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29100 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี/ by โสภิตา คำทอง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28333 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ การสนับสนุนจากคู่สมรสกับการปรับตัวของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ/ by ไฉนพร ชื่นใจเรือง https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27414 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม ความพึงพอใจในชีวิต ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ และการสนับ/ by ไฉไล ไชยเสวี https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27418 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ที่ทำงานนอกบ้านโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี/ by ไพฑูรย์ ลือกิจนา https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28434 การประเมินหอพักสหกรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล/ by ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร https://koha.library.nmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27428