Refine your search

Your search returned 301 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
มาตรการการควบคุมการติดเชื้อที่ไม่จำเป็น และวิธีการลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ขจรศักดิ์ ศิลป์โภชากุล

by ขจรศักดิ์ ศิลป์โภชากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: สงขลา: อี. เอเค. มีเดีย, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WX 167 ข136ม 2546, ...

ผี้เสื้อและดอกไม้ เขียนโดย นิพพานฯ

by นิพพานฯ นามแฝง | มกุฎ อรฤดี, ผู้แต่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: ฝีเสื้อ, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: ร.ส. น619ผ 2546.

รวมกฎหมายภาษีอากร ปี 2546 ศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร

by ศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร [2546]Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (1).

บทเพลงแห่งคิมหันต์ ว. วินิจฉัยกุล

by ว. วินิจฉัยกุล, นามแฝง.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: เพื่อนดี, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: น ว111บ 2546.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ = Strategies for Developing Higher Education Institutions Toward Becoming Health Promotion Organizations สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี

by สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์(ค.ด.(สาขาอุดมศึกษา)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Online access: ไฟล์ประกอบ Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: วพ LB 2301 ส285ย 2554.

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 18 : วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2546 ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี จัดโดย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

by การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ (ครั้งที่ 18 : 2546 : กรุงเทพฯ) | ธงชัย ประฏิภาณวัตร...[และคนอื่น ๆ] | สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพ ฯ: สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WK 100 ก525 2546.

ความดันโลหิตสูงทันยุค = Update on hypertension บรรณาธิการโดยพีระ บูรณะกิจเจริญ

by พีระ บูรณะกิจเจริญ, บรรณาธิการ | สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพ ฯ: งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WG 340 ค181 2546, ...

คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการสร้างเว็บเพจ มาโรมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ เอ็มเอ็ก ฉบับสมบูรณ์ = macromidia dreamweaver MX

by พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร | สิทธิพัฒน์ จำนงศิลป, ผู้แต่งร่วม | ยุทธชัย รุจิรวิมล, ผู้แต่งร่วม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย ; [2546]Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (1).

New insights in pediatric critical care

by จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, บรรณาธิการ | ดุสิต สถาวร, บรรณาธิการร่วม | นวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการร่วม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย ; 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WS 205 น672 2546.

ขบวนการแก้จน เล่ม 3 : ปลูกต้นไม้แก้จน

by ประยูร จรรยาวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน; 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: S ป365ข 2546.

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการมารับบริการทางการแพทย์ของประชากรที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร = Variables related to satisfaction in medical service of people`s perchasing health insurance universal converage of hospitals under Department of Medical Services, Bangkok Metropolitan Adminstration

by ปิยรัตน์ พรรณรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร; 2546Dissertation note: ปริญญานิพนธ์(กศ.ม(จิตวิทยาการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: ว WA 525 ป619ต 2546, ...

พยาบาลกับการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยศัลยกรรม

by เรณู อาจสาลี, บรรณาธิการ | อรพรรณ โตสิงห์, บรรณาธิการร่วม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : บริษัท แอล.ที.เพลส; 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (12)Call number: WY 161 พ219 2546, ...

หลักกฏหมายห้างหุ้นส่วน

by พินิจ ทิพย์มณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: วิญญูชน 2546Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (2).

ความหวังในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง = Hope of the elderly with chronic illness

by นงลักษณ์ นฤวัตร | ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, ผู้แต่งร่วม | ทัศนีย์ ทองประทีป, ผู้แต่งร่วม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: ว WT 500 น149ค 2546, ...

Samitivej proceedings 2003 : Samitivej annual scientific neeting 10-12 September 2003

by โรงพยาบาลสมิติเวช.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสมิติเวช 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WB 300 ส312 2546.

การรับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แนวทางในการปฏิบัติตามโครงการหลักประกันสุภาพถ้วนหน้า

by ปิยรัตน์ พรรณรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: ชลบุรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์((การบริหารงานทั่วไป))--มหาวิทยาลัยบูรพา Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: วพ WA 525 ป619ก 2546.

รายงานสุขภาพโลก 2002 ลดปัจจัยเสี่ยงสร้างเสริมสุขภาวะ = The World health report 2002, reducing risk, promoting thelthy life

by ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศศักดิ์, บรรณาธิการ | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพ) 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (1)Call number: WA 530 ร451 2546.

ทสร : ทางสู่ความสำเร็จในงานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

by อมร นนทสุต.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WA 546 อ274ท 2546, ...

สื่อสารสาธารณสุขมูลฐาน : จุดประกายความคิดชุมชน

by รุจยา ชัชวาลยางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: W 85.6 ร653ส 2546, ...

เอดส์ชุมชน : ภารกิจที่ท้าทายของ อสม.

by พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์...[และคนอื่นๆ ].

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (2)Call number: WA 546 พ472อ 2546, ...

จิตเวชเด็ก

by อลิสา วัชรสินธุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library (5)Call number: WS 350 อ428จ 2546, ...

คู่มือ windows XP ฉบับสมบูรณ์

by วศิน เพิ่มทรัพย์ | วิภา เพิ่มทรัพย์, ผู้แต่งร่วม | มานตา เจริญปรุ, ผู้แต่งร่วม | จินตวีร์ อยู่ป้อม, ผู้แต่งร่วม.

Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น; 2546Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (1).

คิดใหม่เพื่ออนาคต = Rethinking the futrue

by ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ผู้แปลและเรียบเรียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ; 2546Availability: Not available: Kuakarun Nursing Library: กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (1).

Pages