ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความเจ็บปวดของเด็กขณะทำหัตถการ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

วิลาวัลย์ นุนารถ

ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความเจ็บปวดของเด็กขณะทำหัตถการ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ วิลาวัลย์ นุนารถ - เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2548 - 114 หน้า; 14.5 ซม.

ฉบับถ่ายสำเนา

วิทยานิพนธ์(พย.ม.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การปวด, ในเด็ก--วิจัย
วิทยานิพนธ์
หัถตการในเด็ก--ความปวด--วิจัย

วพ WS 100 / ว719ผ