ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรม = Factors related to depression of hospializedolder patients in medcal units

กาญจนา กิริยางาม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรม = Factors related to depression of hospializedolder patients in medcal units กาญจนา กิริยางาม - กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 - ก-ฌ, 154 หน้า 30 ซม.

วิทยานิพนธ์(พย.ม(การพยาบาลผู้ใหญ่))- -มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยมหิดล--วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ--วิจัย
ผู้สูงอายุ--ความสัมพันธ์ในครอบครัว--วิจัย
ผู้สูงอายุ--จิตวิทยา

วพ WT 20 / ก425ป