การบริหารการพยาบาล

นิตยา ศรีญาณลักษณ์

การบริหารการพยาบาล นิตยา ศรีญาณลักษณ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก ; 2552 - 379 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.

9742944415


การบริหารการพยาบาล
ภาวะผู้นำ--ทฤษฎี
การบริหาร--ทฤษฎี
การพยาบาล--การประกันคุณภาพ

WY 105 / น578ก