ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA Nursing Diagnosis

วิจิตรา กุสุมภ์

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA Nursing Diagnosis วิจิตรา กุสุมภ์ และ อรุณี เฮงยศมาก - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์; 2551 - 144 หน้า ภาพประกอบ 21ซม.

9789743452529


การวินิจฉัยทางการพยาบาล
Nursing diagnosis

WY 100.4 / ว528ข

Share this title: