การวิจัยทางการพยาบาล : การวิจัยด้านสุขภาพอนามัย

เรณา พงษ์เรืองพันธุ์

การวิจัยทางการพยาบาล : การวิจัยด้านสุขภาพอนามัย เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ และประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 - 285 หน้า 30 ซม

9745732923


พยาบาล--การวิจัย
การวิจัยทางการพยาบาล

WY 20.5 / ร759ก

Share this title: