การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ

ประกาย จิโรจน์กุล, บรรณาธิการ

การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ ประกาย จิโรจน์กุล - นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2548 - 414 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.

9744659394


การวิจัยทางการพยาบาล
การพยาบาล--วิจัย

WY 20.5 / ป191ก

Share this title: