การประมวลผลและแปรผลข้อมูลจากโปรแกรม SPSS/PC+ สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

การประมวลผลและแปรผลข้อมูลจากโปรแกรม SPSS/PC+ สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล - สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์; 2540 - 108 หน้า 26 ซม.

9746057545


การประมวลผล
การแปรผลข้อมูล
โปรแกรม SPSS/PC
วิจัยทางการพยาบาล

WY 20.5 / พ874ก

Share this title: