การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

จิดาภา เรือนใจมั่น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ จิดาภา เรือนใจมั่น - พิมพ์ครั้งที่ 3 - นนทบุรี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2562 - 257 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.

ประวัติ และความเป็นมาของการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับการพยาบาลเวชปฏิบัติ -- เนวคิด หลักการประเมินสุขภาพ สำหรับการพยาบเวชปฏิบัติ -- หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ -- การวิเคราะห์ และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการชนิดต่างๆ -- กรณีศึกษาผู้ป่วย ในการประเมินสุขภาพ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

9786161119270


การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

QY 25 / จ391ก 2562