ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /

สายฝน เอกวรางกูร,

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า / สายฝน เอกวรางกูร - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2564. - 231 หน้า.

9789740340638


ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ
ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ--การดูแล--ผู้ป่วย
ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ--การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ผู้ป่วย
ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ--การรักษา
ผู้สูงอายุ--สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช--การดูแล
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

Share this title: