ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /

สายฝน เอกวรางกูร,

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า / สายฝน เอกวรางกูร - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2564. - 231 หน้า.

ผู้สูงอายุกับภาวะซึมเศร้า : สถานการณ์ ความต้องการ และแนวทางการบำบัดรักษาพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือ -- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ -- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ -- การบำบัดรักษา พยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า -- การบำบัดด้านจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ : บทเรียนจากคลินิกเพื่อใจ (Smile Clinic) -- จิตอาสาเด็กและเยาวชนกับการใช้ภาษารักษารักเพื่อดูแลใจผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน : เชื่องโยงบทเรียนเชิงพื้นที่จากงานวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการพลิกฟื้นภาวะจิตใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า : บทเรียนจากงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการเชิงพื้นที่ -- การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

9789740340638


ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ
ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ--การดูแล--ผู้ป่วย
ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ--การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ผู้ป่วย
ความซึมเศร้าในวัยสูงอายุ--การรักษา
ผู้สูงอายุ--สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช--การดูแล
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ