จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน = Educational psychology for learner development /

ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์,

จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน = Educational psychology for learner development / Educational psychology for learner development. ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ix, 241 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา -- จิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ -- กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยากับการจัดการศึกษา -- จิตวิทยาการเรียนรู้

9786165720298


จิตวิทยาการศึกษา
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)

BF121 / ฐ59จ 2563