การปรับพฤติกรรม : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้และวิจัย

มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

การปรับพฤติกรรม : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้และวิจัย - นนทบุรี : ซีเอที โซลูชั่น, 2564 - ก-ญ, 270 หน้า ภาพประกอบ

พฤติกรรมของมนุษย์ --- ความรู้พื้นฐานการปรับพฤติกรรม --- ทฤษฏีการเรียนรู้: แนวคิดพื้นฐานการเกิดพฤติกรรม --- ลัษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นักเรียน --- การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น --- เทคนิคการปรับพฤติกรรม: เทคนิคในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ --- เทคนิคการปรับพฤติกรรม: เทคนิคในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ --- เทคนิคการปรับพฤติกรรม: การปรับพฤติกรรมทางปัญญา --- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมในตนเอง --- วิจัยเชิงทดลองเพื่อการปรับพฤติกรรม

9786165773652


การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
การปรับพฤติกรรม

BF637.B4 / ม36 2564