ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = A history of Thailand /

เบเคอร์, คริส

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย = A history of Thailand / A history of Thailand. คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร - พิมพ์ครั้งที่ 12 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2564 - (31), 415 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม.

ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand"

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ก่อนกรุงเทพฯ--การเปลี่ยนผ่านของระบอบดั้งเดิม ทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400-การปฏิรูป ทศวรรษ 2400 ถึงทศวรรษ 2450--ชาวนา พ่อค้า และข้าราชการ ทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2470--ชาตินิยมหลายมิติ ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2480--สมัยอเมริกันและพัฒนาการ ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510--อุดมการณ์หลากหลาย ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510--โลกาภิวัตน์และสังคมมวลชน--การเมือง จาก พ.ศ. 2519--ปัจฉิมบท : รัฐเข้มแข็งและสันติสุขของประชาชน

9789740212652


ไทย--ประวัติศาสตร์
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--การเมืองและการปกครอง--กรุงรัตนโกสินทร์
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9, 2489-2559.

DS571 / บ73 2564

Share this title: