รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง=

ยิ่งรัตน์ นาวิกนันทน์.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง= Prevalence and factors of depression in elderly living in urban community / ยิ่งรัตน์ นาวิกนันทน์ และ นิจวรรณ เกิดเจริญ. - กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, [2562] - 26 หน้า.

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช งบประมาณปี 2561


ผู้สูงอายุ----วิจัย
ภาวะซึมเศร้า

ว WT 20 / ย265.1 ร [2562]

Share this title: