ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ /

ทิศนา แขมมณี,

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี - พิมพ์ครั้งที่ 23. - (23), 512 หน้า ; 26 ซม

บริบททางการสอน -- ปรัชญาการศึกษา -- ประมวลทฤษฏีการเรียนที่เป็นสากลและการประยุกต์สู่การสอน -- ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย -- หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย -- หลักการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีครู -- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนของนักคิดและนักการศึกษาไทย -- ระบบการเรียนการสอน -- รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล -- รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนของไทย -- วิธีสอน -- เทคนิคและทักษะการสอน -- นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน -- การวิจัยและงานวิจัยด้านการเรียนการสอน -- สรุป : มโนทัศน์สำคัญเกี่ยวกับการสอน

9789740318576


การสอน--ทฤษฎี
การเรียนรู้
ระบบการเรียนการสอน

LB 1025.3 / ท512ศ 2562