เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่8-15 Epidemiology and disease control

เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่8-15 Epidemiology and disease control - นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561

หน่วยที่ 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ --- หน่วยที่ 9 การสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ --- หน่วยที่ 10 หลักการป้องกันและควบคุมโรค --- หน่วยที่ 11 วิทยาการระบาดกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ --- หน่วยที่ 12 วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ --- หน่วยที่ 13 วิทยาการระบาดกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ --- หน่วยที่ 14 วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ --- หน่วยที่ 15 วิทยาการระบาดกับแนวทางป้องกันภัย

9786161616236


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ระบาดวิทยา
โรค -- การป้องกันและควบคุม

WA 105 / ม226อ 2561

Share this title: