คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก /คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Textbook of Thai massage volume 1 บรรณาธิการ; อัจฉรา เชียงทอง, อุบลรัตน์ มโนศิลป์ และแสงเพ็ชร ภู่มา - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพานิชย์ (กรุงเทพฯ) 2562 - 141 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

9786161138905


การนวด
การบำบัดด้วยการนวด
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย
หมอนวด
กายวิภาคศาสตร์

WB 537 / ค695 2562

Share this title: