ประวัติ ปรัชญา นายแพทย์ และตำรายาในแพทย์แผนไทย | ปะทีป ชุมพล

ประทีป ชุมพล

ประวัติ ปรัชญา นายแพทย์ และตำรายาในแพทย์แผนไทย ปะทีป ชุมพล - กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2556 - 213 หน้า: ภาพประกอบ; 26 ซ.ม

9786165381536


การแพทย์ไทย--ประวัติ
การแพทย์แผนไทย--ประวัติ
การแพทย์แผนโบราณ--ประวัติ
แพทย์แผนโบราณ

WZ70 JT3 / ป277ป 2556

Share this title: