ประสบการณ์การดำเนินชีวิตของคู่สมรสที่ภรรยาติดเชื้อเอชไอวี = The experiences of the married couples with HIV+ female spouse

วรรณา คงสุริยะนาวิน

ประสบการณ์การดำเนินชีวิตของคู่สมรสที่ภรรยาติดเชื้อเอชไอวี = The experiences of the married couples with HIV+ female spouse The experiences of the married couples with HIV+ female spouse วรรณา คงสุริยะนาวิน - กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 - ก-ฎ, 179 หน้า ; 30 ซม

วิทยานิพนธ์(กศ.ด(ประชากรศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยมหิดล--วิทยานิพนธ์
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--สตรี--การติดเชื้อเอชไอวี--วิจัย
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การสนับสนุนจากคู่สมรส

วพ WC 503.7 / ว267ป