ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทิศนา แขมมณี - พิมพ์ครั้งที่ 18 - กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 - 512 หน้า; 26 ซม.

9789740318576


การสอน
การเรียนรู้(จิตวิทยา)
การเรียนรู้--ทฤษฎี
การสอน--กระบวนการ
การสอน--รูปแบบ
การสอน--นวัตกรรม

LB1025.3 / ท512ศ

Share this title: