การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านเคมี = Chemical health risk assessment

สุเทพ เรืองวิเศษ

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านเคมี = Chemical health risk assessment สุเทพ เรืองวิเศษ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 501 หน้า: ภาพประกอบ; 26ซม

9786164061026


การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
ความเสี่ยง
สารเคมี--ผลกระทบทางสรีรวิทยา
อาชีวอนามัย

WA 465 / ส781ก