ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา. ตอนที่ 2

ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับพัฒนา. ตอนที่ 2 มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ, อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ: อุสาการพิมพ์, 2555 - 304, (39) หน้า: ภาพประกอบ, 30 ซม.

9789748926125


การแพทยแผนไทย
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย
ยาแผนโบราณ--ไทย
ยาสมุนไพร--ไทย

WB 50.JT3 / ต367

Share this title: