การพยาบาลสาธารณภัย = Disaster nursing

วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

การพยาบาลสาธารณภัย = Disaster nursing วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และ สมจินดา ชมพูนุช, คณะผู้เขียนและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : บียอนด์ พับลิชชิ่ง, 2557 - 248 หน้า: ภาพประกอบ; 26 ซม.

9796167829074


การพยาลเคลื่อนที่
การพยาลฉุกเฉิน
ภัยพิบัติ
วินาศภัย--การพยาบาล

WY 154 / ว254ก

Share this title: