รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ = Development of e-Learning on Information Technology Course Kuakarun Faculty of Nursing

ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ = Development of e-Learning on Information Technology Course Kuakarun Faculty of Nursing ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ - กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2555 - 60 หน้า 26 ซม.

โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากงบประมาณปี 2555 เลขที่โครงการ คว 8/55


การเรียนการสอนผ่านเว็บ--วิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์--วิจัย
เทคโนโลยีทางการศึกษา--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน--วิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน--วิจัย
ผลงานการวิจัยของอาจารย์--คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
e-Learning

ว TR 897.7 / ธ454ร

Share this title: