เภสัชกรรม

ชยันต์ พิเชียรสุนทร,

เภสัชกรรม ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ศุภชัย ติยวรนันท์ และวิเชียร จีรวงส์ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 - 422 หน้า: ภาพประกอบ; 21ซม - คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ; เล่ม 6 .

9789742474157


ยาสมุนไพร
เภสัชกรรม--ไทย
สมุนไพร
ยาแผนโบราณ
การรักษาด้วยสมุนไพร
เครื่องยา

QV 766 / ช193ค

Share this title: