เครื่องยาธาตุวัตถุ

ชยันต์ พิเชียรสุนทร,

เครื่องยาธาตุวัตถุ ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 - 155 หน้า: ภาพประกอบ; 21ซม - คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ; เล่ม 4 .

9789742474584


แร่ธาตุ--การใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
สมุนไพร
ยาแผนโบราณ

QV 760 / ช193ค