น้ำกระสายยา

ชยันต์ พิเชียรสุนทร,

น้ำกระสายยา ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 - 94 หน้า: ภาพประกอบ; 21ซม - คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ; เล่ม 1 .

9789742474546


เครื่องยา
สมุนไพร
กระสายยา
ยาแผนโบราณ

QV 800 / ช193น