รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร = The Study of geriatric depression in Dusit District Community, Bangkok Metropolitan

สมบัติ ริยาพันธ์

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร = The Study of geriatric depression in Dusit District Community, Bangkok Metropolitan สมบัติ ริยาพันธ์ และนิยาดา ภู่อนุสาสน์ - กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร, 2555 - 79 หน้า 26 ซม.

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณปี 2554/2555


วิจัย
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ--วิจัย
ผู้สูงอายุ--ในชุมชน--วิจัย
ผู้สูงอายุ--จิตวิทยา

ว WT 20 / ส255ร

Share this title: