การพยาบาลออร์โธปิดิกส์

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ บรรณาธิการโดย ธวัช ประสาทฤทธา...[และคนอื่น ๆ] - กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิช, 2555 - 331หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

9789744226518


กระดูก, โรค
การพยาบาลศัยกรรมกระดูก
บาดแผลและบาดเจ็บ--การรักษา

WE 168 / ก493

Share this title: