กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice

กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice บรรณาธิการโดยวิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก, ลดาพร ทองสง และกาญจนา ศิริเจริญวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์; 2554 - 440 หน้า: ภาพประกอบ, 21ซม.

9789743452758


การวินิจฉัยทางการพยาบาล
Nursing diagnosis
กระบวนการพยาบาล

WY 100.4 / ก218

Share this title: